onsdag 5 februari 2014

Sluta nästla in dig i lögner Kroksmark


Kroksmark fortsätter att nästla in sig i lögner. Till Jnytt uppger professorn att han inte uppsåtligt fuskat utan varit slarvig och oaktsam. Det är också den version som lagts fram till Oredlighetsnämnden där han skriftligt uppgett att Didaktisk Tidskrift ”inte är någon av vetenskapssamhället erkänd tidskrift (varför granskningar inte krävs)”.

Det är bara det att via Kroksmarks egen webbsida går det att hitta två av professorns CV från 2011, ett på Svenska och ett på engelska där några av hans artiklar publicerade i Didaktisk Tidskrift är listade under rubrikerna: Exempel på internationellt accepterade vetenskapliga artiklar respektive Peer-reviewed articles.

Man kan inte utan uppsåt först lista artiklar som peer-reviewed och sedan hävda att publikationen aldrig varit erkänd av vetenskapssamhället och därför friställd från krav på granskning. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uppdatering 20140206 11.30

Fick precis nedanstående mail:

"Hej Jonas!
Jag läste din blogg precis och ser att du hittat gamla CV från 2011 på nätet. Jag undrar: hur får man tag i dem? De ska vara raderade eftersom de inte gäller (och, som du påpekar är fel).

Tomas"


Tomas, de ligger på nätet under domänen http://tomaskroksmark.se/ och man hittar dem via google med söksträngen: kroksmark cv filetype:pdf

Hur du hanterar filer på denna domän det kan jag inte svara på. Du kanske kan svara på (svara via din egen blogg tack) hur man av misstag listar artiklar som peer-review när man själv är chefredaktör, ansvarig utgivare och författare?

tisdag 4 februari 2014

Kroksmark fälld för vetenskaplig oredlighet


I oktober 2012 gick professor Tomas Kroksmark, bland annat känd som en frontfigur i arbetet med en skola på vetenskaplig grund, ut i media (Dagens Eko) med forskningsresultat om spel och lärande. Som spelforskare blev jag intresserad och sökte upp källan, studien Den sofistikerade instruktionen – datorspelens pedagogik, publicerad i Didaktisk Tidskrift (DT), en publikation som Kroksmark själv var redaktör och ansvarig utgivare för och som beskrevs vara fackgranskad. Min bedömning var att studien var så bristfällig att det fanns anledning att initiera en kritisk diskussion. Då studien inte engagerade sig alls i den tidigare forskningen på området fann jag det även märkligt att den hade passerat vetenskaplig fackgranskning, det vill säga genomgått en opartisk bedömning av sakkunniga forskare i området.

Tillsammans med Carl Heath skrevs ett debattinlägg i Pedagogiska Magasinet. Debatten blev efter ett replikskifte en metadiskussion om vetenskaplighet. Kroksmark skrev i sitt svar:

“Kritiska vänner kan vi aldrig få nog av. Sådana är forskningens villkor. Av kritiken krävs emellertid att den är rättvisande, lika öppen och ärlig som forskningen själv ska vara. Det är ett minimikrav. Om kritiker som Linderoth och Heath inte accepterar de villkoren, kan det ju bli hur kul och galet som helst.”

Det visade sig, när Carl och jag skulle följa upp debatten att artikeln ändrats efter publicering och tillägg gjorts i resultatet. Något som gav intrycket att Kroksmark själv kontrollerade publiceringen i DT utan insyn från sakkunniga. DT rankades av NSD, den norska databas som flera universitet och högskolor använder sig av för att bedöma kvalitén på en publikation, som nivå 1 (där 2 är det högsta). Detta system används för att ranka forskares publikationer och avgör bland annat hur medel fördelas över fakulteter och institutioner. NSD rankar endast fackgranskade publikationer. Att en artikel är fackgranskad är också centralt vid bedömningen av doktoranders arbeten.

Under debatten väcker jag frågan på bloggen om den aktuella artikeln är fackgranskad. Jag får svar från Kroksmark i ett mail: ”Du frågar om Den sofistikerade instruktionen är sakkunniggranskad. Svaret är ja.” Ett rakt svar som jag fick nöja mig med och därmed betrakta det hela som avslutat. Det gjorde dock inte ledningen vid Högskolan i Jönköping, Kroksmarks arbetsplats. En anmälan gjordes och en utredning om vetenskaplig oredlighet påbörjades.

Igår den 3 februari 2014 togs beslut i detta ärende. Beslutet sammanfattas i protokollet för ärende Dnr 13/60-239 med följande formulering:

”Tomas Kroksmark har agerat vetenskapligt oredligt i samband med att publiceringarna i Didaktisk Tidskrift av artikeln Den sofistikerade instruktionen – datorspelens pedagogik då den utges för att varit granskad av ett redaktionsråd, trots att sådan granskning faktiskt inte skett”

I motiveringen till beslutet kan man läsa:

”Då uppgifterna om fackgranskning av redaktionsrådet visat sig vara oriktiga kan Oredlighetsnämnden endast konstatera att Kroksmark – i samtidig egenskap av forskare, artikelförfattare, redaktör och ansvarig utgivare – publicerat sina egna artiklar (Artikelversion 1-3) på ett för läsaren vilseledande sätt, såtillvida att artiklarna utgetts för att ha varit granskade av ett redaktionsråd trots att en sådan granskning faktiskt inte skett. /…/ Enligt Oredlighetsnämnden är det en fråga om en klar överträdelse av de regler som gäller för forskares yrkesverksamhet. Med anledning härav och mot bakgrund av de sakkunnigas principiella uttalande finner Oredlighetsnämnden att Kroksmark agerat oredligt i samband med forskning.”  

Det blir inga påföljder av beslutet, något som motiveras med att Kroksmark under processen lagt ned DT. Frågan som kvarstår är dock vad detta innebär för alla övriga medverkande i DT. Dessa författare undrar naturligtvis om deras texter kan stå kvar i publikationslistor som fackgranskade. Hur vetenskapssamhället ska hantera en situation där texters vetenskapliga status förändras flera år efter publicering är för mig oklart. Vad betyder detta för bedömningen av forskarstuderandes arbeten? Är det ens möjligt att reda upp den ekonomiska biten med hur anslag felfördelats? En version som framförts av Kroksmark är att vissa artiklar är att betrakta som fackgranskade men inte alla. Något som motsägs av Oredlighetsnämndens beslut där Kroksmark själv skriftligen uttryckt det som att DT aldrig varit en av ”vetenskapssamhället erkänd tidskrift” (trots rankingen i NSD från 2004). I beslutet står det:

“Kroksmark har i yttrande till Oredlighetsnämnden skriftligen bekräftat att inte någon av artikelversion 1-3 granskades av DT:s redaktionsråd före publicering. Som motiv för att sådan granskning inte skett har Kroksmark uppgett dels att DT inte är någon av vetenskapssamhället erkänd tidskrift (varför granskningar inte krävs), dels att texterna är publicerade av misstag av Kroksmark och att de förelegat som arbetskopior på nätet samt dels att redaktionsråd aldrig granskar artiklar”

Regeringen har tagit beslut att inrätta ett skolforskningsinstitut som skall starta i september 2014. Givet Kroksmarks engagemang för praktiknära forskning skulle jag gissa att han kan vara en kandidat för detta. Jag hoppas att han i så fall accepterar vetenskapens krav på öppenhet och ärlighet. Annars kan det bli hur kul och galet som helst.